LOVE YOUR SKIN WITH EVIDENCE-BASED COSMETOLOGY

Thứ Tư, 25 tháng 3, 20201.     Acanthosis nigricans : bệnh gai đen
2.     Acne keloidalis nuchae: trứng cá dạng viêm nang lông sẹo lồi
3.     Acne vulgaris: mụn trứng cá thông thường
4.     Acrodermatitis enteropathica: bệnh viêm da đầu chi ruột
5.     Actinic keratoses: dày sừng ánh sáng
6.     Actinic prurigo: sẩn ngứa do ánh nắng
7.     Actinomycosis: bệnh nấm actinomyces
8.     Acute generalized exanthematous pustulosis: phát ban mụn mủ toàn thân cấp tính
9.     Allergic contact dermatitis and photoallergy: viêm da tiếp xúc dị ứng và dị ứng ánh sáng
10.                         Alopecia areata: rụng tóc mảng
11.                         Amyloidosis: bệnh amyloid
12.                         Androgenetic alopecia: rụng tóc androgen (hói)
13.                         Angiolymphoid hyperplasia with eosinophilia: tăng sinh mạch dạng lympho có bạch cầu đa nhân ái toan
14.                         Angular cheilitis: viêm môi vùng mép (chốc mép)
15.                         Antiphospholipid syndrome: hội chứng kháng phospholipid
16.                         Aphthous stomatitis: viêm miệng áp tơ
17.                         Atopic dermatitis: viêm da cơ địa
18.                         Atypical fibroxanthoma: u vàng xơ không điển hình
19.                         Atypical nevi: nốt ruồi không điển hình
20.                         Autoimmune progesterone dermatitis: viêm da tự miễn progesterone
21.                         Bacillary angiomatosis: u mạch do trực khuẩn
22.                         Balanitis: viêm quy đầu
23.                         Basal cell carcinoma: ung thư tế bào đáy
24.                         Becker nevus: bớt Becker
25.                         Bed bugs: bệnh do mạc giường
26.                         Behçet disease: bệnh Behcet
27.                         Bioterrorism: Khủng bố sinh học
28.                         Bites and stings: côn trùng đốt và chích
29.                         Blastomycosis: bệnh nấm blastomyces
30.                         Blistering distal dactylitis:
31.                         Body dysmorphic disorder: rối loạn dạng cơ thể
32.                         Bowen disease and erythroplasia of Queyrat: bệnh Bowen và hồng loạn sản Queyrat
33.                         Bullous pemphigoid: bệnh bóng nước dạng pemphigus
34.                         Burning mouth syndrome: hội chứng rát miệng
35.                         Calcinosis cutis: lắng đọng canxi da
36.                         Calciphylaxis: canxi hóa mạch máu và hoại tử da
37.                         Capillaritis: viêm mao mạch
38.                         Cat scratch disease: bệnh mèo cào
39.                         Cellulite: bệnh sần vỏ cam
40.                         Cellulitis and erysipelas: viêm mô tế bào và viêm quầng
41.                         Chancroid: bệnh hạ cam
42.                         Chilblains: bệnh cước tay chân
43.                         Chondrodermatitis nodularis helicis chronicus: bệnh viêm da sụn vành tai dạng nốt mạn tính
44.                         Chromoblastomycosis: bệnh nấm màu
45.                         Chronic actinic dermatitis: bệnh viêm da ánh sáng mạn tính
46.                         Coccidioidomycosis: bệnh nấm coccidoides immitis
47.                         Confluent and reticulated papillomatosis: bệnh u nhú dạng lưới và hội tụ
48.                         Cryopyrin-associated periodic syndromes (CAPS):
49.                         Cryptococcosis: bệnh nấm crytococus
50.                         Cutaneous candidiasis and chronic mucocutaneous candidiasis: bệnh nấm candida da và bệnh nấm candida da niêm mạc mạn tính
51.                         Cutaneous larva migrans: bệnh ấu trùng di chuyển ở da
52.                         Cutaneous polyarteritis nodosa: viêm nút quanh động mạch da
53.                         Darier disease: bệnh Darier
54.                         Decubitus ulcers: loét tư thế nằm
55.                         Delusions of parasitosis: hoang tưởng do nhiễm kí sinh trùng
56.                         Dermatitis artefacta:
57.                         Dermatitis herpetiformis: viêm da dạng herpes
58.                         Dermatofibrosarcoma protuberans: sarcom bì xơ lồi
59.                         Dermatomyositis: viêm da cơ
60.                         Diaper dermatitis: viêm da tã lót
61.                         Discoid (Nummular) eczema: chàm đồng tiền
62.                         Discoid lupus erythematosus: hồng ban lupus dạng đĩa
63.                         Dissecting cellulitis of the scalp: viêm mô tế bào rời rạc ở da đầu
64.                         Drug eruptions: phát ban do thuốc
65.                         Eosinophilic fasciitis: viêm cân mạc bạch cầu ái toan
66.                         Epidermal nevi: nốt ruồi thượng bì
67.                         Epidermodysplasia verruciformis: loạn sản thượng bì dạng hột cơm
68.                         Epidermolysis bullosa: bóng nước ly giải thượng bì
69.                         Epidermolysis bullosa acquisita: bóng nước ly giải thượng bì mắc phải
70.                         Erosive pustular dermatosis: viêm da mủ dạng trợt
71.                         Erythema annulare centrifugum: hồng ban vòng ly tâm
72.                         Erythema dyschromicum perstans: hồng ban rối loạn sắc tố dai dẳng
73.                         Erythema elevatum diutinum: ban đỏ nổi cục rắn
74.                         Erythema multiforme: hồng ban đa dạng
75.                         Erythema nodosum: hồng ban nút
76.                         Erythrasma: Erythrasma
77.                         Erythroderma: đỏ da (toàn thân hay tại chỗ)
78.                         Erythrokeratodermas: bệnh đỏ da dày sừng
79.                         Erythromelalgia: bệnh đỏ da đầu chi
80.                         Erythropoietic protoporphyria:
81.                         Extramammary Paget disease: bệnh Paget ngoài vú
82.                         Fabry disease: bệnh Fabry (u mạch sừng hóa)
83.                         Flushing: bệnh đỏ bừng mặt
84.                         Follicular mucinosis (alopecia mucinosa): rụng tóc mucinosa
85.                         Folliculitis: viêm nang long
86.                         Folliculitis decalvans: viêm nang tóc rụng (rụng tóc có sẹo)
87.                         Fox–Fordyce disease: bệnh do bít tắt tuyến mồ hôi nước
88.                         Furunculosis: nhọt
89.                         Condyloma acuminate: sùi mào gà
90.                         Geographic tongue: lưỡi bản đồ
91.                         Gianotti–Crosti syndrome (popular acrodermatitis): hội chứng Gianotti-Crosti (viêm da đầu chi dạng sẩn)
92.                         Gonorrhea: lậu
93.                         Graft-versus-host disease: bệnh mảnh ghép chống vật chủ
94.                         Granuloma annulare: u hạt vòng
95.                         Granuloma faciale: u hạt mặt
96.                         Granuloma inguinale: u hạt lympho sinh dục
97.                         Granulomatous cheilitis: viêm môi hạt
98.                         Hailey–Hailey disease (benign familial pemphigus): bệnh pemphigus gia đình lành tính
99.                        Hand and foot eczema (endogenous, dyshidrotic eczema, pompholyx): tổ đĩa
100.                   Hemangiomas: u mạch
101.                   Hereditary angioedema: Phù mạch di truyền
102.                   Hereditary hemorrhagic telangiectasia: giãn mạch xuất huyết di truyền
103.                   Herpes genitalis: herpes sinh dục
104.                   Herpes labialis: herpes môi
105.                   Herpes zoster: Zona
106.                   Hidradenitis Suppurativa: bệnh viêm tuyến mồ hôi mủ
107.                   Histoplasmosis: bệnh nấm histoplasma
108.                   Hydroa vacciniforme: bệnh mụn nước dạng đậu mùa
109.                   Hyperhidrosis: bệnh tăng tiết mồ hôi
110.                   Hypertrichosis and hirsutism: bệnh rậm lông
111.                   Hypopigmented disorders: rối loạn giảm sắc tố
112.                   Ichthyoses: bệnh da cá
113.                   Impetigo: chốc
114.                   Inducible urticarias, aquagenic pruritus, and cholinergic pruritus: mày đay có nguyên nhân, ngứa do nước và ngứa cholinergic.
115.                   Irritant contact dermatitis: viêm da tiếp xúc kích ứng
116.                   Jellyfish stings: sứa chích
117.                   Jessner lymphocytic infiltrate: bệnh Jessner (xâm nhiễm bạch cầu lympho lành tính ở da)
118.                   Juvenile plantar dermatosis: bệnh viêm da bàn chân ở thiếu niên
119.                   Juvenile xanthogranuloma: u hạt vàng ở thiếu niên
120.                   Kaposi sarcoma: ung thư Kaposi
121.                   Kawasaki disease: bệnh Kawasaki
122.                   Keloids: sẹo lồi
123.                   Keratoacanthoma: u gai sừng (tiền ung thư tế bào vảy)
124.                   Keratosis pilaris and variants: dày sừng nang lông
125.                   Langerhans cell histiocytosis: bệnh mô bào Langerhans
126.                   Leg ulcers: loét chân
127.                   Leiomyoma: u cơ trơn
128.                   Leishmaniasis: bệnh kí sinh trùng leishmania
129.                   Lentigo maligna: đốm nâu ác tính
130.                   Leprosy (including reactions): bệnh phong
131.                   Leukocytoclastic vasculitis: viêm mạch tăng bạch cầu đa nhân trung tính
132.                   Lichen myxedematosus: bệnh mucin
133.                   Lichen nitidus: lichen nitidus
134.                   Lichen planopilaris: liken planopilaris
135.                   Lichen planus: liken phẳng
136.                   Lichen sclerosus: liken xơ hóa
137.                   Lichen simplex chronicus: liken đơn dạng mạn tính
138.                   Linear IgA bullous dermatosis: bệnh bóng nước IgA đường
139.                   Lipodermatosclerosis: viêm mô dưới da xơ hóa
140.                   Livedo reticularis: mạng lưới livedo
141.                   Livedoid vasculopathy: bệnh viêm mạch dạng mạng lưới
142.                   Lyme borreliosis: bệnh lyme
143.                   Lymphangioma circumscriptum: u mạch bạch huyết giới hạn
144.                   Lymphedema: phù bạch mạch
145.                   Lymphocytoma cutis (cutaneous lymphoid hyperplasia): tăng sản bạch cầu lympho lành tính ở da
146.                   Lymphogranuloma venereum: u lympho sinh dục
147.                   Lymphomatoid papulosis: u lympho dạng sẩn
148.                   Malignant atrophic papulosis: bệnh Degos
149.                   Malignant melanoma: ung thư tế bào hắc tố
150.                   Mastocytoses: bệnh tế bào mast
151.                   Melasma: nám
152.                   Merkel cell carcinoma: ung thư tế bào Merkel
153.                   Methicillin-resistant Staphylococcus aureus and Panton–Valentine leukocidin Staphylococcus aureus infections: nhiễm MRSA
154.                   Miliaria: rôm sẩy
155.                   Molluscum contagiosum: u mềm lây
156.                   Morphea: xơ cứng bì khu trú thành mảng
157.                   Mucoceles: u nhầy
158.                   Mucous membrane pemphigoid: bệnh bóng nước pemphigoid niêm mạc
159.                   Mycetoma: Eumycetoma and actinomycetoma: u do nấm sâu và u do actinomyces
160.                   Mycobacterial (atypical) skin infections: nhiễm trùng da không điển hình
161.                   Mycosis fungoides and Sézary syndrome: bệnh U sùi dạng nấm và hội chứng Sezary
162.                   Myiasis: dòi kí sinh
163.                   Myxoid cyst: u nang nhầy ngón tay
164.                   Nail psoriasis: vảy nến móng
165.                   Necrobiosis lipoidica: hoại tử da dạng mỡ đái tháo đường
166.                   Necrolytic acral erythema: hồng ban hoại tử đầu chi
167.                   Necrolytic migratory erythema: hồng ban di chuyển hoại tử
168.                   Nephrogenic systemic fibrosis: bệnh xơ hóa hệ thống nguồn gốc thận
169.                   Neurofibromatosis, type 1: u xơ thần kinh type 1
170.                   Nevoid basal cell carcinoma syndrome: hội chứng gorlin (hội chứng đa tổn thương BCC)
171.                   Nevus sebaceous: bớt tuyến bã (một dạng bớt thượng bì)
172.                   Notalgia paresthetica: đau lưng dị cảm
173.                   Onchocerciasis: bệnh giun chỉ
174.                   Oral lichen planus: liken phẳng miệng
175.                   Orf:
176.                   Palmoplantar keratoderma: dày sừng lòng bàn tay bàn chân
177.                   Palmoplantar pustulosis: mụn mủ lòng bàn tay bàn chân
178.                   Panniculitis: viêm mô dưới da\
179.                   Papular urticarial: mày đay dạng sẩn
180.                   Paracoccidioidomycosis: bệnh nhiễm nấm paracoccides
181.                   Parapsoriasis: á vảy nến
182.                   Paronychia: viêm quanh móng
183.                   Parvovirus infection: bệnh do nhiễm parvovirus
184.                   Pediculosis: bệnh do chấy rận
185.                   Pemphigus: bệnh bóng nước tự miễn pemphigus
186.                   Perforating dermatoses: bệnh da thủng lỗ
187.                   Perioral dermatitis: viêm da quanh miệng
188.                   Peutz–Jeghers syndrome: hội chứng Peutz-Jeghers
189.                   Pinta and yaws: bệnh ghẻ cóc (do xoắn khuẩn giang mai)
190.                   Pitted and ringed keratolysis: bệnh bàn chân lỗ đáo
191.                   Pityriasis rubra pilaris: vảy phấn đỏ nang lông
192.                   Pityriasis lichenoides chronica: vảy phấn dạng lichen mạn tính
193.                   Pityriasis lichenoides et varioliformis acuta: vảy phấn dạng lichen và đậu mùa cấp tính (PLEVA)
194.                   Pityriasis rosea: vảy phấn hồng
195.                   Polycystic ovary syndrome: hội chứng buồng trứng đa nang
196.                   Polymorphic light eruption: phát ban đa dạng do ánh sáng
197.                   Porokeratoses: sừng hóa lỗ chân lông
198.                   Porphyria cutanea tarda: porphyrin da chậm
199.                   Port wine stain (“nevus flammeus”): bớt rượu vang
200.                   Postinflammatory hyperpigmentation and other disorders of Hyperpigmentation: tăng sắc tố sau viêm và các rối loạn tăng sắc tố khác
Postinflammatory Hyperpigmentation: tăng sắc tố sau viêm
Freckles: tàn nhang
Lentigines: đốm nâu
Melasma: nám
Periorbital Hyperpigmentation: quẩng thâm
Riehl Melanosis: tăng sắc tố Riehl
Phototoxic Dermatitis: viêm da ngộ độc ánh sáng
Erythema Dyschromicum Perstans:
Lichen Planus Pigmentosus: lichen phẳng sắc tố
Poikioderma of Civatte

201.                   Pregnancy dermatoses: bệnh da trong thời kì mang thai
202.                   Pretibial myxedema: phù niêm
203.                   Prurigo nodularis: sẩn ngứa
204.                   Prurigo pigmentosa
205.                   Pruritus: ngứa
206.                   Pruritus ani: ngứa hậu môn
207.                   Pruritus vulvae: ngứa âm đạo
208.                   Pseudofolliculitis barbae: giả viêm nang lông râu
209.                   Pseudoxanthoma elasticum
210.                   Psoriasis: vảy nến
211.                   Psychogenic excoriation:
212.                   Pyoderma gangrenosum: viêm da mủ hoại thư
213.                   Pyogenic granuloma: u hạt sinh mủ
214.                   Radiation dermatitis: viêm da do tia xạ
215.                   Raynaud disease and phenomenon: bệnh Raynaud
216.                   Reactive arthritis: viêm khớp phản ứng- Hội chứng Reiter
217.                   Regional pain and complex regional pain: đau khu trú
218.                   Relapsing polychondritis: viêm đa sụn tái diễn
219.                   Rhinophyma: bệnh mũi sư tử (một thể của trứng cá đỏ)
220.                   Rocky Mountain spotted fever and other rickettsial infections: sốt do nhiễm Ricketssia
221.                   Rosacea: trứng cá đỏ
222.                   Sarcoidosis: bệnh sarcoidosis
223.                   Scabies: bệnh ghẻ
224.                   Scleredema: xơ cứng bì
225.                   Scleroderma: xơ cứng bì
226.                   Sebaceous hyperplasia: tăng sản tuyến bã nhờn
227.                   Seborrheic eczema: viêm da tiết bã
228.                   Seborrheic keratosis: dày sừng tuyến bã
229.                   Sporotrichosis: bệnh nấm sporotrichum
230.                   Squamous cell carcinoma: ung thư tế bào vảy
231.                   Staphylococcal scalded skin syndrome: hội chứng bong da tụ cầu
232.                   Steatocystoma multiplex: đa u nang tuyến bã
233.                   Stoma care:
234.                   Striae: rạn da
235.                   Subacute cutaneous lupus erythematosus: lupus đỏ da bán cấp
236.                   Subcorneal pustular dermatosis: mụn mủ dưới lớp sừng
237.                   Subcutaneous fat necrosis of the newborn: hoại tử mỡ dưới da ở trẻ sơ sinh
238.                   Sweet syndrome: hội chứng Sweet
239.                   Syphilis: giang mai
240.                   Syringomata: u tuyến mồ hôi
241.                   Tinea capitis: nấm da đầu
242.                   Tinea pedis and skin dermatophytosis: nấm da thân
243.                   Tinea unguium: nấm bẹn
244.                   Tinea versicolor (pityriasis versicolor): lang ben
245.                   Toxic epidermal necrolysis and Stevens–Johnson syndrome: hội chứng ly thượng bì hoại tử nhiễm độc và Stevens-Johnson
246.                   Transient acantholytic dermatosis (Grover disease): bệnh Grover
247.                   Trichotillomania: hội chứng giật tóc
248.                   Tuberculosis and tuberculids: lao và ban lao
249.                   Urticaria and angioedema: mày đay và phù mạch
250.                   Varicella: thủy đậu
251.                   Viral exanthems: rubella, roseola, rubeola, and enteroviruses: phát ban do virus
252.                   Viral warts: mụn cóc do virus
253.                   Vitiligo: bạch biến
254.                   Vulvodynia: đau âm hộ
255.                   Wells syndrome: hội chứng Wells (viêm mô tế bào tăng bạch cầu ái toan)
256.                   Xanthomas: u vàng
257.                   Xeroderma pigmentosum: bệnh khô da sắc tố
258.                   Xerosis: khô da
259.                   Yellow nail syndrome: hội chứng vàng móng

Mọi chia sẽ xin vui lòng ghi rõ nguồn
Dr. PHẠM TĂNG TÙNG

Pin It

1 nhận xét: